Pages

Wednesday, January 30, 2008

Toribe Field

David’s English

Toribe Field--
ugly cuckoo!
ugly crow!

Issa, 1824
とり辺野やしこ時鳥しこ烏
toribe[no] ya shiko hototogisu shiko karasu

sakuo renku
灯遠く 鳥達の宴
tomoshibi touku toritati no en 

light is far away
birds begin party

Friday, January 18, 2008

heavy snow

David’s English
heavy snow--
from the dinner tray's edge
Echigo mountains

o^yuki ya zen no kiwa kara echigo yama
.大雪や膳の際から越後山

by Issa, 1813 Age 51.

sakuo haiga

Thursday, January 17, 2008

bird's nest

一茶
鳥の巣や翌は切らるる門の松
Issa, 1804, age 42.
tori no su ya asu wa kiraruru kado no matsu

David’s English
bird's nest--
tomorrow the pine by the gate
will be cut down

sakuo haiga

Thursday, January 10, 2008

first snow

David's English
first snowfall--
bordering the outhouse
Sumida River

はつ雪や雪隠のきはも角田川

一茶 1813年

sakuo 俳画

Monday, January 07, 2008

snow melting

David's English
butterflies flit--
deep in Shinano
tracks of sandals

cho^ tobu ya shinano no oku no zo^ri michi

蝶とぶやしなののおくの草履道

by Issa, 1811

sakuo renku
雪融けうれし草履で歩く
yuki doke ureshi zouri de aruku

delighted with snow melting
walk with sandals