Pages

Friday, March 31, 2006

You, No Work


1795

Issa
つくづくと鵜ににらまるる鵜飼哉
tsuku-zuku to u ni nirama[ru]ru ukai kana

David’s English
the cormorants stare
at them hard...
cormorant fishermen

sakuo Renku
水に潜らず魚も取らず
mizu ni mogurazu sakana mo torazu

no diving into water
no catching fish

No comments: